Strategi för framtidsbygder

Vi har arbetat fram en lokal utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027. Strategin baseras på de utvecklingsbehov som vi vill vara med och utveckla i Framtidsbygders område. Vi vill vara med och skapa möjligheter för invånare i vårt område.

Utvecklingsstrategi för 2023-2027

Leader Framtidsbygders lokala utvecklingsstrategi ska under perioden 2023–2027 leda föreningens
arbete för en utveckling av landsbygden genom leadermetoden. Området omfattar hela landskapet
Dalsland (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Åmål, Mellerud och delar av Vänersborgs kommun), del av
sydvästra Värmland (Årjängs kommun) och del av nordöstra Bohuslän (Munkedals kommun). Strategin
genomförs i samverkan med lokala och regionala aktörer.

Sammanfattning

Visionen Vi ska leva, bo och verka hållbart i attraktiva bygder är sprungen ur de styrkor och möjligheter som finns i våra bygder och den har formats av de människor som ska omsätta den till verklighet – våra invånare. Med hjälp av nya, smarta och innovativa lösningar vill vi vända utmaningar till möjligheter. Arbetet ska ske i samverkan, det är tillsammans som vi skapar inkluderande och hållbara framtidsbygder.

Leader Framtidsbygders styrelse, som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor, kommer med hjälp av den lokala utvecklingsstrategin att prioritera projekt utifrån strategins mål och insatsområden medan Leader Framtidsbygders kontor ansvarar för den praktiska verksamheten såsom handläggning av ansökningar samt stötta projekten, till exempel genom att förmedla resurser, kunskap och rådgivning.

Våra tre mål

Som i ett led av strategin har vi med hjälp av SWOT-analyser och omvärldsspaning definerat tre övergripande mål. De lyder enligt följande:

 • Attraktiva bygder – alla ska känna sig välkomna att leva, bo och verka i Framtidsbygder.
 • Innovativa bygder – vi tar vara på invånarnas entreprenöriella förmåga genom erfarenhetsutbyte
  och samverkan.
 • Klimatsmarta bygder – genom såväl bättre kunskaper om klimatet som konkreta aktiviteter för att
  minska vårt klimatavtryck.

Insatsområde 1

Smarta och inkluderande
landsbygder

Vårt fokus är att stimulera ett behovsstyrt nytänkande, bidra till en ökad inkludering samt utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer i våra landsbygder.

Insatsområde 2

Innovativt entreprenörskap

Vi främjar företagande och nya idéer genom stöd till utveckling och innovation, till exempel nya tjänster och produkter, samarbeten och omställning av verksamheten. Vi avser även stötta insatser som bidrar till erfarenhetsutbyte och samverkan för att hitta nya lösningar på problem.

Insatsområde 3

Klimat och miljö

Projekt som handlar om utveckling av resurseffektiva och förnybara tjänster och produkter vill vi vara med och stödja, samt affärsidéer som utgår från livscykelns alla led.

Insatsområde 4

Hela Vänern

Projektansökningar inom detta område skall ske tillsammans med andra leaderområden och i form av samarbetsprojekt. Inom insatsområdet Hela Vänern kommer vi därför arbeta med tre fokusområdena; framtidens sportfiske, kunskap för alla samt Vänerfisk på tallriken.

Insatsområde 1

Smarta och inkluderande landsbygder

Vårt fokus är att stimulera ett behovsstyrt nytänkande, bidra till en ökad inkludering samt utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer i våra landsbygder.

Det kan exempelvis handla om:

 • Utveckla hållbara boendekoncept på landsbygden, samt skapa ökade förutsättningar för distansarbete och digitalisering.
 • Förnyelse av föreningslivet genom att hitta nya vägar för att involvera fler och nya grupper, för att stärka föreningslivet framåt.
 • Möjliggöra för test av idéer, undersöka och skapa strategier för smarta landsbygder, innovativa kluster eller servicelösningar.
 • Skapa fler kontaktytor, för t.ex utrikesfödda och unga som kortar vägen till arbete, samt leder till en ökad delaktighet i lokalsamhället.

Insatsområde 2

Innovativt entreprenörskap

Vi främjar företagande och nya idéer genom stöd till utveckling och innovation, till exempel nya tjänster och produkter, samarbeten och omställning av verksamheten. Vi avser även stötta insatser som bidrar till erfarenhetsutbyte och samverkan för att hitta nya lösningar på problem.

Det kan exempelvis handla om:

 • Utveckla nya tjänster och produkter, nya samarbeten, nya branscher, nya marknader eller utveckla nya metoder och tekniker.
 • Vi stöttar utveckling av företagandet för breddning, fokusering och/eller diversifiering av verksamheter.
 • Utveckla befintliga och nya nätverk samt aktiviteter för samskapande, så som workshops eller seminarium.
 • Ideér som skapar ett utökat erfarenhetsutbyte mellan personer.

Insatsområde 3

Klimat och miljö

Vi vill vara med och stötta projekt som handlar om utveckling av resurseffektiva och förnybara tjänster och produkter, samt affärsidéer som utgår från livscykelns alla led.

Det kan exempelvis handla om:

 • Kunskapshöjande aktiviteter såsom kurser, utbildningar och nätverk med fokus på miljöutmaningar och lösningar. 
 • Tjänster baserade på delningsekonomi och/eller cirkulär ekonomi.
 • Aktiviteter för att höja beredskapen i området.
 • Tjänster som minskar användning av fossila bränslen eller ökar självförsörjningsgraden i området.

Insatsområde 4

Hela vänern

Projektansökningar inom detta område skall ske tillsammans med andra leaderområden och i form av samarbetsprojekt. Inom insatsområdet Hela Vänern kommer vi därför arbeta med tre fokusområdena; framtidens sportfiske, kunskap för alla samt Vänerfisk på tallriken.

Det kan exempelvis handla om:

 • Aktiviteter som syftar till att genom utveckling av turismföretagandet kopplat till sportfiske, fördjupning i de ekologiska aspekterna kopplade till ett ökat fisketryck samt åtgärder för att minska negativa effekter framtidssäkra Vänern som en attraktiv sportfiskedestination.
 • Aktiviteter som syftar till att genom ökad kunskap och kunskapsspridning om yrkesfiske, sportfiske och Vänerns ekologi skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.
 • Vänerfisk på tallriken – Aktiviteter som syftar till att genom förbättrade dialog mellan yrkesfisket och myndigheterna, företagsutveckling, nyrekrytering och förbättrade möjligheter för lokal förädling och samarbeten med lokala restauranger bidra till möjligheterna för ett långsiktigt hållbart yrkesfiske i Vänern.