Integritetspolicy & cookies

Integritetspolicy

Leader Framtidsbygder strävar efter att all information ska hanteras på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt GDPR och begär endast in uppgifter som behövs för verksamheten. Leader Framtidsbygder förbinder sig att förvara dessa uppgifter på säkert sätt samt radera uppgifterna när de inte längre behövs.

Vägledande principer för personuppgiftsbehandling

  • Laglighet: Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den registrerade.
  • Ändamålsbegränsning: Personuppgifter ska endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • Uppgiftsminimering: Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte allt för omfattande i förhållande till ändamålen.
  • Korrekthet: Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
  • Lagringsminimering: Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
  • Integritet och sekretess: Personuppgifter ska alltid behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet med användning av tekniska eller organisatoriska åtgärder. Alla uppgifter om enskildas personliga förhållanden ska alltid behandlas konfidentiellt.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen;

  • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

Om begäran om radering inkommer så raderas all information förutom uppgifter som måste finnas kvar på grund av lagkrav. De uppgifter som finns angivna i ansökningshandlingar kan vi ej ta bort från register eller arkiv då vi har skyldighet att spara dessa i 10 år efter avslutad verksamhet enligt Jordbruksverkets regelverk.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kontaktar du vårt kansli.

Vår hantering

Leader Framtidsbygder hanterar personuppgifter som rör våra anställda, förtroendevalda, medlemmar samt projekthandlingar. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål. Laglig grund för denna hantering berör myndighetsutövning, bokföringslagen samt rättslig förpliktelse, avtal och samtycke.

Personuppgifter samlas in genom till exempel webbformulär, e-post, ansökningar på papper och genom telefonsamtal. Uppgifterna kan även kompletteras med information från offentliga register och myndigheter.

Uppgifter som skickas till Leader Framtidsbygder blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Leader Framtidsbygder lämnar uppgifter kopplade till projekt till Jordbruksverket och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för vår verksamhet eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag/avtal. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin. Vi raderar inte personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem, till exempel enligt gällande bokföringsregler och EU-förordningar.

Medlemsregister

Vi som ideell förening behöver för administration av vårt medlemsregister vissa uppgifter (som du själv lämnar vid ansökan). Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation och för upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöten. Du kan när som helst begära ditt utträde ur föreningen genom att kontakta oss och dina uppgifter tas då bort från vårt register. Samtliga medlemsuppgifter raderas när föreningen upphör.

Projekthandlingar

Handlingar som rör våra projekt sparas under föreningens verksamhetsperiod och kommer därefter att arkiveras och sparas som längst i ytterligare tio år enligt Jordbruksverkets krav. Ansökan om stöd och utbetalning sker i Jordbruksverkets IT-system. För behandling av personuppgifter angivna i ansökan om stöd eller utbetalning är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig.

Cookies på webbplatsen

Vi använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Du har möjlighet att välja vilka cookies som används vid ditt besök på webbplatsen med hjälp av tjänsten Cookiebot. Vi har cookies av två typer, nödvändiga samt marknadsföring.

Nödvändiga cookies – Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som har med webbplatsens funktion. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa kakor.

Marknadsföring –  Dessa cookies används för att spåra besökare mellan olika webbplatser. Målet är att visa annonser som är relevanta och engagerande för varje enskild användare och därigenom mer värdefulla för publicister och tredjepartsannonsörer. Vi använder primärt cookies av denna typ från Youtube, som används för att visa vissa videoklipp på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar kring vårt integritetsarbete eller vår cookie-hantering, kontakta Pär Näslund på kansliet.

Pär Näslund
Verksamhetsledare, programperiod 2023-2027
par@framtidsbygder.se
073-970 11 91