3. BYGDER ÖVER GRÄNSER

Vårt mål är utveckling med utgångspunkt i våra förutsättningar i ett större perspektiv, där nationella och internationella kontakter och utbyten för enskilda företag, organisationer och individer är framgångsfaktorer. Gränsöverskridande kontakter ger näring som bär frukt i form av innovation, affärer och tillväxt. Internationella kontakter innebär också ökad insikt i andra kulturer och livsvillkor vilket ökar förståelsen och toleransen för människor med annan bakgrund än vår egen.

Insatsområden

3.1 Samarbete över gränser

Ökad samarbete över gränser förväntas stärka områdets utveckling och attraktionskraft. Gränsöverskridande samarbete kan också bidra till ökad förståelse för andra kulturer och tolerans för människor med annan bakgrund. Genom att ta plats i nationella och internationella sammanhang kan vi också ta del av de möjligheter som globaliseringen öppnar för oss. Insatsområdet ska stärka kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, innovation, affärs- och verksamhetsutveckling och öka exportmognaden hos landsbygdsföretagen genom nationella och internationella kontakter, utbyten och samarbeten.